• Uhli1
  • Uhli2
  • Uhli3
  • Uhli3
  • Uhli2
  • Uhli1

Reklamační řád

Kupující má právo reklamovat vadnou dodávku paliva. Za vadu dodávky lze považovat např. neodpovídající hmotnost, nebo špatnou jakost paliva. Jakost uhlí stanovují jednotliví producenti paliva a uvádí její hodnoty v katalogu pro daný rok (podsítné, nadsítné, hlušina, výhřevnost, obsah popela apod.).

Reklamaci lze uplatnit pouze u paliva neznehodnoceného špatným uskladněním, nebo živelnou událostí.

Reklamaci uplatňuje kupující písemně na adrese LIVECAR, s.r.o Rumunská 1861/14 Svitavy 56802 Tel: 604 233 234, nebo v provozovně LIVECAR,s.r.o náměstí Míru 67/31 Svitavy 56802. V reklamaci kupující uvede vadu zboží a požadavek na řešení reklamace. Kupující umožní prodejci kontrolu reklamované dodávky paliva v místě uskladnění a odebrání vzorků.

Pracovník prodejce provede kontrolu reklamované dodávky paliva do tří pracovních dnů od přijetí reklamace.

O oprávněnosti reklamace rozhodne prodejce do sedmi dnů od přijetí reklamace. V případě skrytých vad do sedmi dnů od obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O výsledku reklamace bude sepsán zápis, ve kterém se uvede způsob vyřešení reklamace.

Reklamaci vyřídí prodejce s kupujícím přednostně dohodou.

Lhůty pro uplatnění reklamace
Reklamaci z důvodu chybné hmotnosti dodávky je nezbytné uplatnit ihned při převzetí paliva. Reklamaci zjevných vad paliva (zejména vysoký obsah podsítného, nadsítného, hlušiny apod.) uplatní kupující do 7 dnů. Reklamaci skryté vady (malá výhřevnost, vysoký obsah dehtu apod.) ulatní kupující bezodkladně, nejpozději však do 6 měsíců.

Vyřízení reklamace
Reklamace hmotnosti dodávky se vyřídí kontrolním převážením na nejbližší ověřené váze.
Reklamace zjevných vad (podsítného apod.) Stanovené množství podsítného je platné vždy pro celou dodávku, nikoliv pro část dodávky. Prodejce za přítomnosti kupujícího odebere kontrolní vzorky minimálně na třech místech dodávky, provede kontrolní přetřídění, přičemž všechna třídění se zprůměrují.
Reklamace skrytých vad (výhřevnost, obsah dehtu apod.) Prodávající zašle odebraný vzorek k rozboru producentovi paliva. Doba vyřízení reklamace se v tomto případě prodlužuje o dobu zpracování rozboru a zaslání výsledku rozboru prodejci.

V případě zjištění neoprávněnosti reklamace, hradí kupující prodávajícímu náklady spojené s reklamačním řízením.